Werken aan schone voertuigen

Stappenplan

U wilt dat u en uw medewerkers veilig kunnen werken, conform de wettelijke eisen en richtlijnen die er zijn. Hiervoor kunt u het beproefde stappenplan volgen dat hieronder wordt toegelicht.

Eerst even een korte achtergrond. Als er in een werkplaats voertuigen met schone brandstoffen als CNG, LNG of waterstof aanwezig zijn, dan brengt dit risico’s met zich mee. Niet per se meer dan bijvoorbeeld LPG of diesel, maar wel andere risico’s.

In Nederland kent men voor dit soort risico’s het Activiteitenbesluit. Dit besluit zegt met zoveel woorden (in afdeling 2.1 zorgplicht) dat een bedrijf of instelling welke activiteiten onderneemt die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (waaronder ook risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen horen), hiervoor maatregelen moet treffen. Daarnaast kan het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift opstellen als de activiteit niet in het besluit genoemd staat. Op dit moment staat de werkplaats met schone voertuigen niet in het Activiteitenbesluit.

In dat geval heeft het bevoegd gezag alsnog de mogelijkheid om een richtlijn van toepassing te verklaren. Voor CNG en LNG bestaat de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nummer 26 (de PGS26), een richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen op CNG en LNG.

Voor batterij-elektrische voertuigen bestaat de NEN 9140 als richtlijn. En als u batterijen gaat opslaan, dan krijgt u in de toekomst te maken met de PGS37.

Voor waterstof voertuigen is er nog geen richtlijn. Wel kennen we in Nederland de NPR 7910, de Nederlandse PraktijkRichtlijn voor explosiegevaarlijke omgevingen. En als er een waterstoflekkage is, onstaat zo’n explosiegevaarlijke omgeving. Overigens valt een waterstof voertuig ook onder de NEN 9140 omdat er ook een hoog-voltage systeem met batterijen in zit.

Daarnaast is de Arbowetgeving nog van belang (in het kader van de RI&E, oftewel de zorgplicht voor de veiligheid van de medewerkers – in de PGS26 is dit ondervangen), de brandweer (deze moet anders handelen bij een aardgasbrand dan bij een dieselbrand en kent het gebruiksbesluit) en de verzekering (die kan extra eisen stellen als de bedrijfsvoering veranderd).

In het kader van de RI&E en aanpassingen als ventilatie en detectie kan besloten worden een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 

1. Toetsing locatie

Om te bepalen welke maatregelen er noodzakelijk zijn om de werkplaats ‘fit voor CNG/LNG/waterstof/EV’ te krijgen voeren we een gapanalyse uit op basis van de PGS26 (CNG/LNG), PGS36 (waterstof, PGS 37-2 (opslaan van li-ion batterijen) en de NEN 9140.

Werkwijze
Wij komen langs, beoordelen de tekeningen van een nog te bouwen locatie of overleggen online om inzicht te krijgen in hoe de werkplaats er op dit moment uitziet. Aan de hand hiervan wordt advies gegeven over de mogelijkheden om de richtlijnen in deze werkplaats toe te passen. Als alles in orde is, wordt een document opgesteld dat dit helder vaststelt, anders wordt precies aangegeven welke stappen nog te volgen zijn. U krijgt hiermee dus inzicht in de huidige situatie en hoe u uw werkplaats kunt laten voldoen aan de richtlijnen.

Is alles op orde, dan leggen we het vast in een ExplosieVeiligheidsDocument, EVD.

 

2. Implementatie advies

Wij helpen u bij het implementeren van de maatregelen voortgekomen uit de toetsing. Hierbij kunnen wij de volgende ondersteuning bieden:

  • Werkvoorschriften
  • Projectmanagement / Toetsing van het ontwerp (ventilatie + LEL detectie + afblaas)

Werkwijze
Als in de toetsing bepaald is welke maatregelen genomen moeten worden en u duidelijk heeft wat er moet gebeuren aan ventilatie, detectie en werkvoorschriften, maken wij de werkvoorschriften voor u in orde. Voor het aanbrengen van ventilatie en detectie ondersteunen we u in het maken van de juiste keuze.

 

3. Training medewerkers

Om medewerkers met een gerust hart te laten werken aan waterstof, CNG, LNG of elektrische voertuigen, is het van belang dat het personeel goed getraind en opgeleid is.

Werkwijze
Medewerkers moeten zowel een algemene als technische kennis over de brandstoffen, veiligheidsaspecten en het voertuig ontwikkelen. Ook moeten ze natuurlijk goed weten wat er in de werkvoorschriften staat. Hiervoor bieden we de volgende trainingen aan:

Gasvormige brandstoffen
Elektrisch

 

4. Informeren derden

Dit houdt in: zorgen dat verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar ze horen (bevoegd gezag, arbodienst en verzekering) en borgen dat in de toekomst geen onduidelijkheden on staan.

Werkwijze
Een zeer belangrijk onderdeel van het aanpassen van werkvoorschriften en/of werkplaats, is het informeren van derden. Denk hierbij aan het bevoegd gezag, de arbodienst en de verzekering.

 

5. Documentatie en controle

Dit houdt in: zorgen dat ook in de toekomst direct toegang is tot alle benodigde informatie. Lering trekken uit de samenwerking. En natuurlijk ook in de toekomst borgen dat alles op orde blijft.

Werkwijze
Alle informatie die tijdens het project is verzameld, wordt goed gedocumenteerd en aan het eind definitief beschikbaar gesteld. Dit kan dan ook gebruikt worden in de documentatie benodigd voor de ISO certificering. In het kader van de Arbo kan ervoor gekozen worden de gekozen oplossing te laten vastleggen in een explosieveiligheidsdocument.

Zo bent u niet langer afhankelijk van ons, maar heeft u wel altijd de onderbouwing, opgesteld in samen werking met een onafhankelijke derde. We stellen het document met zorg op, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de in dit document opgenomen werkvoorschriften.

U kunt er voor kiezen om elke twee jaar een controle te laten uitvoeren. Tijdens deze controle komen de volgende vragen aan bod:

  • Wordt er conform de opgestelde procedures gewerkt?
  • Is het werken aan/met de voertuigen geborgd in de kwaliteitszorg (RI&E/ISO)?
  • Voldoet de toentertijd gekozen optie nog aan de huidige situatie?
  • Zijn er nog voldoende gekwalificeerde medewerkers?
  • Handhaaft het bevoegd gezag op hetgeen is vastgelegd?
  • Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er?

 

 

Contact

Wilt u weten wat er voor jullie specifieke situatie nodig is? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

.

Scroll naar boven