Werken aan schone voertuigen

Stappenplan

U wilt dat u en uw medewerkers veilig kunnen werken, conform de wettelijke eisen en richtlijnen die er zijn. Hiervoor kunt u het beproefde stappenplan volgen dat hieronder wordt toegelicht.

Eerst even een korte achtergrond. Als er in een werkplaats voertuigen met schone brandstoffen als CNG, LNG of waterstof aanwezig zijn, dan brengt dit risico’s met zich mee. Niet per se meer dan bijvoorbeeld LPG of diesel, maar wel andere risico’s.

In Nederland kent men voor dit soort risico’s het Activiteitenbesluit. Dit besluit zegt met zoveel woorden (in afdeling 2.1 zorgplicht) dat een bedrijf of instelling welke activiteiten onderneemt die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (waaronder ook risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen horen), hiervoor maatregelen moet treffen. Daarnaast kan het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift opstellen als de activiteit niet in het besluit genoemd staat. Op dit moment staat de werkplaats met schone voertuigen niet in het Activiteitenbesluit.

In dat geval heeft het bevoegd gezag alsnog de mogelijkheid om een richtlijn van toepassing te verklaren. Voor CNG en LNG bestaat de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nummer 26 (de PGS26), een richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen op CNG en LNG.

Voor batterij-elektrische voertuigen bestaat de NEN 9140 als richtlijn. En als u batterijen gaat opslaan, dan krijgt u in de toekomst te maken met de PGS37.

Voor waterstof voertuigen is er nog geen richtlijn. Wel kennen we in Nederland de NPR 7910, de Nederlandse PraktijkRichtlijn voor explosiegevaarlijke omgevingen. En als er een waterstoflekkage is, onstaat zo’n explosiegevaarlijke omgeving. Overigens valt een waterstof voertuig ook onder de NEN 9140 omdat er ook een hoog-voltage systeem met batterijen in zit.

Daarnaast is de Arbowetgeving nog van belang (in het kader van de RI&E, oftewel de zorgplicht voor de veiligheid van de medewerkers – in de PGS26 is dit ondervangen), de brandweer (deze moet anders handelen bij een aardgasbrand dan bij een dieselbrand en kent het gebruiksbesluit) en de verzekering (die kan extra eisen stellen als de bedrijfsvoering veranderd).

In het kader van de RI&E en aanpassingen als ventilatie en detectie kan besloten worden een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 

1. Toetsing locatie

Dit houdt in: inzicht krijgen in situatie van de werkplaats in relatie tot de PGS26, de NEN 9140 en de NPR 7910 (voor zover relevant) en de PGS37 (in de toekomst).

Werkwijze
Wij komen langs, beoordelen de tekeningen van een nog te bouwen locatie of overleggen online om inzicht te krijgen in hoe de werkplaats er op dit moment uitziet. Aan de hand hiervan wordt advies gegeven over de mogelijkheden om de richtlijnen in deze werkplaats toe te passen. Als alles in orde is, wordt een document opgesteld dat dit helder vaststelt, anders wordt precies aangegeven welke stappen nog te volgen zijn. U krijgt hiermee dus inzicht in de huidige situatie en hoe u uw werkplaats kunt laten voldoen aan de richtlijnen.

 

2. Implementatie advies

Dit houdt in: werkbare voorschriften opstellen, zodat er in de werkplaats veilig en efficiënt gewerkt kan worden en zorgen dat de juiste ventilatie en detectie wordt aangebracht.

Werkwijze
Als in de toetsing bepaald is welke maatregelen genomen moeten worden en u duidelijk heeft wat er moet gebeuren aan ventilatie, detectie en werkvoorschriften, maken wij de werkvoorschriften voor u in orde. Voor het aanbrengen van ventilatie en detectie ondersteunen we u in het maken van de juiste keuze.

 

3. Training medewerkers

Dit houdt in: medewerkers de juiste algemene en technische informatie leren.

Werkwijze
Medewerkers moeten zowel een algemene als technische kennis over de brandstoffen, veiligheidsaspecten en het voertuig ontwikkelen. Ook moeten ze natuurlijk goed weten wat er in de werkvoorschriften staat. Hiervoor werken we samen met twee specialisten, te weten RAP Clean Vehicle Technology en I am Dennis. Zo weten we zeker dat uw medewerkers op de juiste manier de juiste training krijgen en veilig met en aan de voertuigen kunnen werken.

 

Rap Clean Vehicle Technology
RAP Clean Vehicle Technology verzorgt de CNG, LNG en waterstoftrainingen (gasgedeelte). Het gaat hierbij om allereerst een basis training met algemene informatie over veiligheidsaspecten van de brandstof. Voor monteurs die echt aan het voertuig werken is er ook een technicus training. En gelijk kunnen ook de werkvoorschriften met de monteurs worden doorgesproken. Alles staat uitgelegd in de onderstaande brochures. Indien gewenst, kunnen ook workshops en trainingen gegeven worden voor ander personeel zoals baliemedewerkers, BHV-ers en chauffeurs.

I am Dennis
I am Dennis verzorgt de NEN9140 trainingen. Afhankelijk van de werkzaamheden is het nodig een Voldoende Onderricht Persoon, een Vakbekwaam Persoon of een Werkverantwoordelijke in te schakelen. Al deze trainingen worden aangeboden en zijn in de onderstaande brochures terug te vinden.

4. Informeren derden

Dit houdt in: zorgen dat verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar ze horen (bevoegd gezag, arbodienst en verzekering) en borgen dat in de toekomst geen onduidelijkheden on staan.

Werkwijze
Een zeer belangrijk onderdeel van het aanpassen van werkvoorschriften en/of werkplaats, is het informeren van derden. Hierbij is de gang naar het bevoegd gezag de eerste stap, waarbij via de gemeente ook de brandweer geïnformeerd dient te worden. Op het moment dat de aanpassingen via maatwerkvoorschriften zijn vastgelegd, kunnen hiermee verzekering en arbodienst geïnformeerd worden. Wanneer de gemeente akkoord is, kan zij de maatwerkvoorschriften bekrachtigen. Deze bekrachtiging kan als onderbouwing dienen voor een informatieve brief aan arbodienst en verzekering. Dit contact met het bevoegd gezag verzorgen we voor u. Het helpt als er een derde partij aan tafel zit in overleg met het bevoegd gezag. We maken ook een conceptbrief voor verzekering en arbodienst. Deze kunt u zelf versturen, maar we doen het graag voor u. Uiteraard is het verstandig al bestaande contacten hierbij aan te wenden.

Indien gewenst leggen we alle aanpassingen vast met een EVD. De Arbeidsinspectie NL kan hier om vragen.

 

5. Documentatie en controle

Dit houdt in: zorgen dat ook in de toekomst direct toegang is tot alle benodigde informatie. Lering trekken uit de samenwerking. En natuurlijk ook in de toekomst borgen dat alles op orde blijft.

Werkwijze
Alle informatie die tijdens het project is verzameld, wordt goed gedocumenteerd door Zero-e en aan het eind definitief beschikbaar gesteld. Dit kan dan ook gebruikt worden in de documentatie benodigd voor de ISO certificering. In het kader van de Arbo kan ervoor gekozen worden de gekozen oplossing te laten vastleggen in een explosieveiligheidsdocument.

Zo bent u niet langer afhankelijk van Zero-e, maar heeft u wel altijd de onderbouwing, opgesteld in samen werking met een onafhankelijke derde. Zero-e stelt het document met zorg op, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zero-e is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de in dit document opgenomen werkvoorschriften.

Daarnaast wil Zero-e graag een evaluatiegesprek voeren om lering te trekken voor de toekomst, zowel door Zero-e als door de klant uiteraard.

U kunt er voor kiezen om elke twee jaar een controle te laten uitvoeren. Tijdens deze controle komen de volgende vragen aan bod:

  • Wordt er conform de opgestelde procedures gewerkt?
  • Is het werken aan/met de voertuigen geborgd in de kwaliteitszorg (RI&E/ISO)?
  • Voldoet de toentertijd gekozen optie nog aan de huidige situatie?
  • Zijn er nog voldoende gekwalificeerde medewerkers?
  • Handhaaft het bevoegd gezag op hetgeen is vastgelegd?
  • Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er?

Kostenoverzicht

Aan welke kosten kunt u denken bij deze stappen? Dat kunt u hier terugvinden.

 

Contact

Wilt u weten wat er voor jullie specifieke situatie nodig is? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Zero-e.

.

Scroll naar boven